På fakturaen for kommunale avgifter inkluderes løpende gebyrer for vann, avløp, slamtømming og renovasjon. Årets eiendomsskatt blir også delt i fire like store terminer og fakturert sammen med kommunale avgifter.

Avregning av vannmålere skjer alltid i 1. termin året etter forbruksåret. Fakturering av feiing skjer stort sett i 4. termin i de årene feiing blir utført. Avgift for tilkobling/frakobling blir fakturert påfølgende termin. Slamavgiften tar utgangspunkt i én tømming annethvert år, og denne avgiften blir fordelt på alle terminer. De som ønsker oftere tømming vil bli fakturert ekstra for dette.

Har du spørsmål knyttet til gebyrgrunnlaget på din faktura, ta kontakt med servicetorget i Røst kommune, tlf. 76 05 05 00 eller e-post postkasse@rost.kommune.no.