Fjerde tildelingsrund

Røst kommune har fått tildelt kr. 555 000 til en fjerde utlysningsrunde. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 4.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – november  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.
  5. Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

22. november 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)
  • Regnskap så langt i år fra regnskapsfører
  • Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og i 2021.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

Søknadene behandles av Formannskapet i Røst kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet av innen utgangen av desember. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Vedtaket begrunnes ikke.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringssjef Regine Berglund, 99494585, regine.berglund@rost.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

 


Tidligere behandlinger

Runde 2 og 3 av kommunal kompensasjonsordning ble slått sammen og hadde søknadsfrist 30. april. søknadene ble behandlet i Formannskapet 20.mai, og kr 500.000 ble tildelt det lokale næringslivet. 

Runde 1 Ekstra midler til kommuner med høy arbeidsledighet. Stortinget bevilget 250 millioner kroner til kommuner med høy arbeidsledighet, slik at kommunene kunne kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien. Røst kommune fikk tildelt kr 60.000,- av det totale beløpet som frie midler. Midlene ble tildelt det lokale næringslivet og Kommunestyret behandlet saken den 03.02.2021.