Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte

Studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du
•er student med barn
•er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
•er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Svar innen den 20. i neste måned . Utbetaling ca. den 20. neste måned.

Søk bostøtte her

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men om du får endringer må du melde fra skriftlig til kommunen  f.eks 

•hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
•hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
•hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
•hvis boutgiftene endrer seg
•hvis en i husstanden blir student

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Besøksadresse: Røst kommune , Servicekontoret ,  Røstlandveien 37,

Telefon: 75 55 50 00

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte