Hva er startlån?
Startlånet kan gi deg muligheten til å kjøpe egen bolig i Røst kommune. Startlånet skal bidra til at personer med langvaringe finansieringsproblemer kan kjøpe nøktern bolig og beholde den.

Røst kommune kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank, for eksempel ved manglende egenkapital. I utgangspunktet er startlånet en finansiering mellom kommune og bank. I søknaden må det legges ved bekreftelse på at du har finansiering i bank. I enkelte tilfeller kan kommunen fullfinansiere en bolig med startlånet. Dette er avhengig av husstandens størrelse og økonomi. Det må legges ved dokumentasjon på at du ikke får lån i bank, eventuellt hvor mye du kan få.

Hvem kan søke

 • Personer med langvarige finansieringsproblemer
 • Husstander som har barn og sosiale helsemessige utfordringer
 • Husstander so trenger hjelp til å beholde  boligen sin
 • Personer som bor i kommunal bolig

I vurderingen legger vi vekt på:

 • Du må ha evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha penger igjen å leve for
 • Du må ha benyttet din mulighet til sparing
 • Du må ha prøvd alle andre muligheter for finansiering
 • Boligsituasjonen din hindrer deg i å opprettholde  ditt arbeidsforhold

Tilskudd til etablering

Etableringstilskudd skal medvirke til at funksjonshemede og sosialt vanskeligstilte med svak økonomi skal kunne skaffe seg nøkterne og gode boliger. Du kan søke om tilskudd til etablering i tillegg til startlån.

Hvem kan få tilskudd:

 • Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendige økonomiske midler
 • Særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd

Tilskudd til tilpasning
Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å tilrettelegge sin bolig kan få tilskudd til dette. En slik tilrettelegging kan enten hel- eller dekfinansieres. Kommunen vil gjøre en vurdering ut fra den enkelte søkers økonomiske situasjon. Et av vilkårene for å få tilskudd er at tilretteleggingen er hensiktsmessig for å kunne bli boende i egen bolig.

Tilskudd til tilpasning er et tilbud om enten hel- eller delvis finansiering av tiltaket som må til for at bli boende i din bolig. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig.  Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk vurdering og tilpasningen må være hesiktsmessig for din situasjon.

Hvordan søker du

Søknaden fylles ut og leveres via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg inn via ID-porten og systemet henter inn opplysninger fra skatteetaten og arbeidsgiver. Vedlegg kan lastes opp via løsningen.

Fordeler med ny eSøknad startlån:

 • Du får spørsmål tilpasset din situasjon
 • Preutfylt informasjon hentes inn fra skatteetaten
 • eSøknaden er en sikker løsning
 • Du kommer raskere frem til saksbehandler
 • Du slipper postgang

Søk elektronisk her