Det er 6 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet.

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.
Boligen er beboerens eget hjem.
Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

I tilknytning til omsorgsboligene og sykehjemmet er det en felles stue som benyttes til ulike aktiviteter, i hovedsak for eldre.

Målgruppe:
Eldre, syke, funksjonshemmede og andre

Lover og retningslinjer.
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven.

Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Søknad sendes til:

Røst Kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst