Besøksadresse: Røstlandveien 28
Telefon: 760 50 530

Avdelingsleder: Kine Jensen  tlf 760 50 532/ 971 32 319

Sykehjemmet har en avdeling med 11 langtidsplasser, 1 kortidsplass og 1 akuttplass.
Sykehjemmet har eget kjøkken som tilbereder mat til sykehjemsbeboerne og i tillegg selger mat til hjemmeboende som har behov for å få tilkjørt ferdiglagde måltider.

Langtidsopphold
Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller utprøvd, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap

Korttidsopphold:
Gis for rehabilitering, lett opptrening, utredning o.l.
Pris pr.døgn er satt i henhold til Statens regulativ for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette reguleres årlig.

Dag/ Nattopphold.
Røst sykehjem kan tilby dag eller nattopphold.
Pris for dag-/nattopphold gitt som korttidsopphold er satt i henhold til Statens regulativ for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette reguleres årlig.

Avlastning:
Avlastning er rettet mot den som gir omsorg for sine.
Er omsorgsarbeidet særlig tyngende og det er behovet for avlastning for å kunne fortsette å gi omsorgen, kan det søkes om avlasningsopphold for omsorgsmottaker.

Kortidsopphold gitt som avlastning er vederlagsfritt.

Søknader om opphold ved sykehjemmet sendes til:

Røst Kommune

Røstlandveien 37

8064 Røst

Søknadsskjemaer og informasjon kan lastes ned fra lenkene til høyre.