Telefon: 760 50 530

Avdelingsleder: Arnhild Adolfsen tlf 760 50 532/ 995 91 126

Sykehjemmet har en avdeling med 12 plasser og en akuttplass.

Sykehjemmet har eget kjøkken som lager mat til sykehjemsbeboerne og i tillegg selger mat til hjemmeboende som har behov for å få tilkjørt mat.

Langtidsopphold

Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller utprøvd, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap

Korttidsopphold:

For rehabilitering, lett opptrening, utredning etc.

Pr.døgn kr 165,-. (Pr 1. januar 2019) Dette reguleres årlig.

Dag/ Nattopphold.

Røst sykehjem kan tilby dag eller nattopphold.

Ved dag/nattopphold gitt som korttidsopphold  betales kr pr.døgn kr  85,-  (pr 1. januar 2019).  Dette reguleres årlig.

 

Avlastning:

Avlasning er rettet mot den som gir omsorg for sine.

Er omsorgsarbeidet særlig tyngende og det er behovet for avlastning for å kunne fortsette å gi omsorgen, kan det søkes om avlasningsopphold for omsorgsmottaker.

Kortidsopphold gitt som avlastning er vederlagsfritt.

 

Søknad for opphold på sykehjemmet sendes til postkasse@rost.kommune.no

eller per brev

Røst Kommune

Røstlandveien 37

8064 Røst