Hjemmetjeneten

Telefon 760 50 530

Avdelingsleder: Arnhild Adolfsen 760 50 532/ 995 91 126

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er et kommunalt ansvar og tjenesten er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven kap.3.

Hjemmesykepleien er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.

Hjemmesykepleien kan hjelpe med personlig hygiene, måltider, medisiner osv.

Målet er at bruker skal klare seg selv i størst mulig grad med god tilrettelegging i hjemmet.

Men viktigst av alt er at du som bruker opplever mestring og livskvalitet i hverdagen

 

Trygghetsalarm 

Er en alarmknapp koblet opp til hjemmesykepleien hvor dere kan tilkalle bistand i akutte situasjoner.

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand.

Tjenesten omfatter:

Hjemmehjelp ytes til personer som er helt avhengig av praktisk eller personlig bistand for å greie dagliglivets gjøremål.

Det kan være hjelp i hjemmet til huslige gjøremål som rengjøring, vask og stell av klær og hjelp til innkjøp.

Timebetaling for praktisk bistand blir beregnet ut fra inntekt etter gjeldende satser.

 

Matombringing.

Hjemmeboende som ikke klarer å ordne seg middag selv kan få vedtak om ombringing av middag.

Middagen lages ved kjøkken på sykehjemmet og leveres ut varm hver dag.

Hver søknad behandles av avdelingsleder i samarbeid med øvrig helsepersonell. 

Støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafe, kino eller gjør andre aktiviteter sammen.

Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis indviduelt eller i grupper.

Målgruppe:

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal ha støttekontakt eller om du  eventuelt trenger andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten.

Tjenesten er gratis. Utgifter støttekontakten har, skal ikke belastes deg.

 

 

Søknad om tjenester sendes til postkasse@rost.kommune.no

eller per brev

Røst Kommune

Røstlandveien 37

8064 Røst