Hjemmetjenesten på Røst
Telefon 760 50 530

Avdelingsleder: Kine Jensen 760 50 532/ 971 32 319

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien er et kommunalt ansvar, og tjenesten er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven kap. 3.

Hjemmesykepleien er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og er avhengige av at denne hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.
Hjemmesykepleien kan hjelpe med personlig hygiene, måltider, medisiner osv.
Målet er at bruker skal klare seg selv i størst mulig grad med god tilrettelegging i hjemmet.

Men viktigst av alt er at du som bruker opplever mestring og livskvalitet i hverdagen

Trygghetsalarm 
Er en alarmknapp i hjemmet koblet opp til hjemmesykepleien der dere kan tilkalle bistand i akutte situasjoner.

Hjemmehjelp/praktisk bistand.
Hjemmehjelp ytes til personer som er helt avhengig av praktisk eller personlig bistand for å greie dagliglivets gjøremål.

Dette kan være hjelp i hjemmet til huslige gjøremål som rengjøring, vask og stell av klær og hjelp til innkjøp.
Timebetaling for praktisk bistand blir beregnet ut fra inntekt etter gjeldende satser.

Matombringing.
Hjemmeboende som ikke klarer å ordne seg middag selv kan få vedtak om ombringing av middag.
Middagen lages ved kjøkken på sykehjemmet og leveres ut varm hver dag.
Søknad om matombringing behandles av avdelingsleder i samarbeid med øvrig helsepersonell. 

Onsdagstreff på omsorgsstua
Hjemmehjelpstjenesten arrangerer treff på omsorgsstua hver onsdag. Dette er tilbud  til alle voksne.  Sosialt samvær med kaffe, trim og bingo, eller bare for å treffes og slå av en prat. Dette er også et tilbud til hjemmeboende demente

Støttekontakt
Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.
Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller gjør andre aktiviteter sammen.
Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis indviduelt eller i grupper.
Målgruppe:
Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Kriterier/vilkår:
Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal ha støttekontakt eller om du  eventuelt trenger andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.
Tjenesten er gratis. Utgifter støttekontakten har, skal ikke belastes brukeren.

 

Søknad om overnevnte tjenester finner du i søknad om helse- og omsorgstjenester. Last ned og send til:

Røst Kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Av hensyn til søkerens personvern, ber vi om at søknaden sendes i ordinær brevpost eller leveres til servicetorget, Røst rådhus, Røstlandveien 37.